Herenweg 73, 3625 AC Breukeleveen.T: 06 - 53222156 / 06 - 41277246 E: info@galeriewijdemeren.nl
logo - Kunstkamer Wijdemeren
   
 
Kunstkamer Wijdemeren is een bemiddelings- en adviesbureau voor kunst, antiek en zilver. Kunstkamer Wijdemeren houdt kantoor aan de Herenweg 73 te Breukeleveen in de gemeente Wijdemeren. Prachtig gelegen aan de Loosdrechtse Plassen, laten wij u in huiselijke sfeer genieten van onze exposities van 19de eeuwse en hedendaagse schilderijen en andere kunst. U bent van harte welkom op onze regelmatig terugkerende taxatiedagen.

Openingstijden Galerie:

Post- en kantooradres:
Kunstkamer Wijdemeren, Herenweg 73, 3625 AC Breukeleveen

.contact
 
       

Rinny Reulink

Velp 1931 - 2010 Spankeren

De kunstschilder Rinny (Reinerus Gerardus Johannes) Reulink werd geboren op 26 augustus 1931 geboren te Velp en overleed op 25 mei 2010 te Spankeren.

Rinny is twee keer getrouwd geweest. Eerst trouwde hij met Hansje Jansen en kreeg met haar 2 dochters Saskia en Pomona.
Daarna trouwde hij met Anneke Molhoek en kreeg met haar 2 dochters Anne Gabriëlle en Iris.

Zijn werk bestaat uit schilderijen, tekeningen, aquarellen, etsen en foto’s. Hij exposeerde in diverse musea en galerieën (zie bijgevoegde lijst). Zijn werk bevindt zich in de collectie van de Gemeente Rheden, Stichting Hannema-de Stuers Fundatie en bij diverse particulieren. Zijn werk werd ook veelvuldig aangekocht door de BKR (Beeldende Kunstenaars Regeling).
Tevens is hij vermeld in het Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950. Hij was lid van de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars en van de Rhedense stichting voor kunst en cultuur De Alliantie.

Zijn werk is figuratief. Na een aanvankelijke donkere periode in zijn beginjaren, die doet den-ken aan de Brabantse periode van Van Gogh verandert zijn stijl van werken. Het groeit uit tot een synthese van impressionisme en expressionisme met fauvistische tendensen. Hij was een groot bewonderaar van o.a. Cézanne, Rik Wouters, Francis Bacon en Soutine.

Al voor de Tweede Wereld Oorlog was hij als klein jongetje al bezig met tekenen en schil-deren. Hij wilde graag professioneel schilder worden. Op aandringen van zijn moeder ging hij na de lagere school naar de toenmalige Kunstoefening (Arnhemse Academie voor Beeldende Kunsten) onder leiding van directeur/schilder G.J. van Lerven. Hij kreeg les van o.a. Piet Landkroon en Fred Sieger. Een medeleerling was Theo Wolvecamp, die later lid van de COBRA-groep zou worden. In 1948 moest Rinny door geldgebrek van school af. Studiebeur-zen waren er nog niet. Hierna heeft hij een jaar de Ambachtsschool gedaan voor huisschilder. Hij heeft hier veel vakkennis over materialen opgedaan. Daarna ging hij weer terug naar de academie en mocht de 3e klas overslaan en studeerde in 1951 af.
Hij ging een jaar werken als huisschilder en werkte vervolgens 3½ jaar lang op de AKU (nu Akzo Nobel) te Arnhem, als productiemedewerker. Het werken in ploegendienst maakte het mogelijk dat hij vrij regelmatig kon blijven schilderen. Hij had in deze jaren veel bewondering voor Van Gogh, met name diens Brabantse periode. Dit resulteerde in een expressionistische stijl van werken.

In 1956 vond zijn eerste belangrijkste tentoonstelling plaats in galerie ‘De Populier’ te Arnhem waar hij goede kritieken kreeg. Zijn werk wordt losser en kleuriger. Vooral zijn aqua-rellen van kinderen worden geroemd om hun gevoeligheid, sfeer en vakmanschap. Hieruit blijkt zijn grote begaafdheid voor deze materie. Een aquarellist ‘pur sang’ schrijft een reces-sent. Het briljante kleurgebruik en de geweldige technische beheersing vallen op. De term watervlug is hier bijna letterlijk van toepassing. In deze periode gaat zijn stijl van werken steeds meer richting impressionisme. Ook is het een begin naar het zoeken van een eigen stijl. In deze tijd heeft Rinny verschillende tentoonstellingen die allemaal goed worden ont-vangen. Inmiddels is hij naar Arnhem verhuisd en vindt hij aansluiting bij verschillende kun-stenaars aldaar. In een interview met Maarten Beks, kunstcriticus van het Arnhems Dagblad, spreekt hij zijn fascinatie uit voor Cézanne en Rik Wouters n.a.v. zijn tentoonstelling in de Kunstkamer te Arnhem (1961). In 1956 gaat hij bij de AKU weg om zich geheel aan het te-kenen en schilderen te wijden. Door middel van de Contraprestatie (Beeldende Kunstenaars Regeling) kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Ook kon hij één van de historische ‘Sonsbeekhuisjes’ als atelier van de Gemeente Arnhem huren. Het prachtige park en de be-zoekers zijn een grote inspiratiebron voor hem. Die werd vertaald in een groot aantal impres-sionistische schilderijen, tekeningen en aquarellen. Er volgen exposities op de Universiteit Utrecht en in slot Zeist (1960). Er wordt werk van hem aangekocht door de HBS te Apel-doorn. In een interview voor De Gelderlander met Jaap G. Adriani, dichter, publicist en vriend van Rinny, zegt Rinny het volgende: ‘Ik schilder wat ik zie en voel. De lijn moet in mijn zwart/wit tekeningen ook kleur weergeven en dat is moeilijk. Het technische detail (han-den/voeten) is niet belangrijk. Het gaat om de sfeer, die ik wil uitdrukken. Ik blijf schilder in alles wat ik maak. Overal zie ik kleur. Het alledaagse boeit me in thema’s zoals moeder en kind en in portretten van mijn dochters. Toch ben ik nog steeds op zoek naar een eigen stijl, een eigen handschrift’.

In 1962 werkt hij voor de Culturele Raad voor Gelderland als inrichter van reizende tentoon-stellingen die tot doel hebben mensen kennis te laten maken met kunst, voor mensen die niet zo snel naar een museum of galerie gaan. Hij heeft hier vele jaren met veel genoegen gewerkt.
De tentoonstelling in Winterwijk 1963 wordt gekenmerkt door een zuiveringsproces in zijn werk. Het werk waarin hij gewonnen heeft aan picturale intelligentie en het weglaten van datgene wat niet bij hem hoort, zoals invloeden van anderen. Hij ontwikkelt langzaam een eigen concept. Opmerkelijk is: de menselijke figuren staan niet meer centraal in het schilderij, maar zijn zuiver functioneel geworden en worden als rekwisiet in een interieur of landschap behandeld. Met andere worden de achtergrond is niet langer een decor om de menselijke figuur heen, maar is picturaal even belangrijk en betekenisvol als de menselijke figuur. Het gaat om het uitdrukken van de totale sfeer in het kunstwerk. Zijn fijngevoeligheid komt vooral tot uitdrukking in zijn tekeningen en aquarellen.

In 1965 trouwt hij met Anneke Molhoek en beheren zij het gebouw van Stichting Gelders Kunstcentrum Epok. Als dit gesloten wordt in 1967, verhuizen ze naar Dieren waar hun dochters Anne Gabriëlle (1968) en Iris (1969) geboren worden. In 1970 verhuist het gezin naar een boerderijtje in Spankeren waar Rinny tot aan zijn dood heeft gewoond. Hij heeft kalkoenen en een bok die een grote inspiratiebron voor hem vor-men, evenals de prachtige landelijke omgeving.

In 1969 ondergaat het werk van Rinny een grote verandering. Het lyrische gaat over naar het dramatische. Het thema is menselijke wreedheid, onmacht en erotiek. Soms komt het werk hard, ongeciviliseerd en wreed over. Bijvoorbeeld in zijn schilderijen met karkassen op sla-gerstafels, dode vogels, dode dieren, opgehangen kalkoenen. Doordringen tot in de bodem van de dingen en gevoelens, ontdaan van hun versluierende oppervlakkigheid door glans en esthetiek. Soms herinnert het aan werk van Goya, Francis Bacon en Soutine. Zijn stijl is nu niet langer impressionistisch maar expressionistisch. Over zijn werk in 1970 zegt hij in een interview dat er opvallend veel kalkoenen in zijn werk voorkomen. Zij vormen het onderwerp in mijn schilderijen, tekeningen en aquarellen. Zij vormen de aanleiding tot de ommekeer in mijn werk vanaf 1969. De reden is, vervolgt hij, dat in de periode daarvoor, de Sonsbeekperiode (hij doelt op het verblijf in zijn atelier daar) ik steeds minder binding kreeg met het onderwerp. Ik drong mijn gevoelens terug in uiterlijkheden. De wezenlijke ervaring met de dingen bracht ik niet over. Het bleef teveel materie. Ik verzoop zowat in esthetische uiterlijkheden. Heel mooi, heel fraai allemaal, maar toch! Dit veranderde in mijn contact met kalkoenen. Ik heb zelf een paartje in mijn tuin lopen. Hun oerachtig uiterlijk en gevoel wat ze uitstralen brachten ze aan me over. Hetzelfde oergevoel zie ik hier in Spankeren. In bomen, struiken, landschappen, het leven van de boeren met hun vee. Er worden hier dieren geboren en sterven, alles volgens een oerritme. Het bestaan van de mens en zijn vee, zonder sentiment.

In 1980 wordt Rinny Reulinks werk gekenmerkt door het thema vrouwen, die meestal met ontbloot bovenlijf, roerloos op een bed liggen en je aankijken. De kern van zijn geboeidheid is het uitbeelden van de vrouw als autonoom wezen, rustend in zichzelf. Zoals te zien is op zijn tentoonstelling bij TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) te Apeldoorn in 1984 en uitvoerig beschreven in de bijbehorende catalogus. Het werk uit deze periode boeit door een picturale rijkheid en ademt tevens een sfeer van verstilling en contemplatie.
In 1980 wordt op de tentoonstelling in de galerie ’t Bagijntje’ te Lochem de aquarel ‘Interieur’ aangekocht door dr. Hannema voor zijn collectie in Kasteel Het Nijenhuis in Heino.
In 1982 exposeert Rinny in het Singer museum te Laren.
In 1984 worden 3 tekeningen opgenomen in de catalogus van de Culturele Raad voor
Gelderland.

Rinny Reulink en Anneke Molhoek scheiden in 1985.

In 1997 vindt er een overzichtstentoonstelling plaats in Kunsthuis 13 te Velp vanwege zijn 65-jarige leeftijd. In een interview zegt hij dat hij probeert in zijn werk licht door kleur te laten ontstaan.
Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in galerie Tingeling te Dieren zegt Rinny: ‘Tekenen is voor mij het voedsel om te komen tot schilderen. Het is en blijft de bron; het zien van de din-gen, de gedachten, het onderzoeken van vorm en licht. Kortom het zichtbare vast te houden om te komen tot een beeldwerkelijkheid’.

Intussen heeft hij zich al een aantal jaren aangesloten bij de Rhedense kunstenaarsvereniging De Alliantie. In 2005 krijgt hij tijdens de culturele meimaand ‘de Rhedense Lente’ door Stef de Wit (directeur de Alliantie) een boekje uitgereikt met zijn tekeningen als eerbetoon aan zijn werk.

In 2005 hield Rinny zijn laatste grote tentoonstelling met titel ‘Indertijd gezien’ in het Ge-meentehuis te Rheden. Een groot aantal werken dateren uit enkele jaren voor de oorlog en van de eerste jaren daarna. Het werk bestaat uit portretten en landschappen die niet eerder te zien zijn geweest. De periode bestrijkt werk vanaf zijn 15e tot zijn 20ste levensjaar. De ten-toonstelling omvat in totaal 70 werken die zelden of niet eerder getoond zijn. De oorzaak dat deze werken zelden of niet getoond zijn, is niet omdat hij er niet achterstaat, maar om de ongebruikelijke materiaalkeuze, die vaak heel kwetsbaar is. Zoals triplex, lappen linnen, kus-senslopen van zijn moeder en lappen canvas afkomstig uit militair afval uit de oorlog. Een indrukwekkend schilderij vormt het ‘Kapot huis’ bij de Sabelspoort te Arnhem uit 1946.

Hierna was zijn werk alleen nog te zien in collecties van kunsthandelaren. Zelfstandig expo-seren deed hij niet meer. Hij was toen al ziek. De laatste 2 jaar van zijn leven heeft hij niet meer kunnen schilderen. Hij stierf tenslotte aan ouderdom en kanker op 25 mei 2010 op zijn geliefde boerderij in Spankeren. Na een leven dat gevuld was met het scheppen van schoonheid.

Op zijn laatste tentoonstelling ‘Indertijd gezien’ in 2005, hing tussen al het vroegere, groten-deels donkergekleurde werk uit zijn jeugd, één recent schilderij met als titel: ‘Voorjaarsland-schap met kalveren’ uit 2004. Het hing daar te stralen met al zijn overweldigende blauwe en groene kleuren. De indrukwekkende ontwikkeling die Rinny Reulink heeft doorgemaakt werd opeens zichtbaar.
Een colorist in hart en nieren op zoek naar het licht en de kern van de dingen. Geen conces-sies doen, niet willen behagen. Je hart volgen was zijn devies. Hij leefde voor zijn kunst.


Opgemaakt aan de hand van artikelen en recensies.
Anneke Molhoek en Anne Gabriëlle Reulink
22 februari 2012

TENTOONSTELLINGEN
1947 NHV gebouw te Velp (solo)
1949 Kunsthandel van Binsbergen te Arnhem (solo)
1953 Kunstzaal Eckman te Velp (solo)
1953 Kasteel Middachten (Rhedense kunstenaars)
1955 AKU kunstkring ‘Unicum’ (solo)
1956 De populier, expositiezaal van Pierre Janssen te Arnhem (solo)
1956 Villa de Klamp in Rozendaal (groepstentoonstelling)
1958 Kunst en Historisch museum te Apeldoorn (groepstentoonstelling)
1960 Universiteit Utrecht (groepstentoonstelling)
1960 Slot Zeist (groepstentoonstelling)
1961 Kunstkamer Klarendal te Arnhem (solo)
1961 Sociëteit ‘de Kameleon’ te Arnhem (solo)
1963 Openbare leeszaal Winterswijk (solo)
1967 Gemeente museum Arnhem (groepstentoonstelling)
1967 Streekmuseum Rhenen (samen met zijn vrouw Anneke Reulink)
1968 Stedelijk museum Zutphen (solo)
1969 Galerie ‘R’ in Het Langhuis te Zwolle (groepstentoonstelling)
1971 Gemeentehuis Druten, kunstwerk ‘Vochtig landschap’ werd aangekocht door de gemeente
1971 Oikos te Dieren (solo)
1971 Gemeente museum Arnhem (solo)
1973 Gemeentehuis Rheden (solo)
1974 Galerie ‘De Rozijnenkorf’ te Deventer (solo)
1974 Spankerens kerkje (samen met zijn vrouw Anneke Reulink)
1974 Deelname aan Romantisch Festival te Arnhem
1974 Euregio-Kunstscene te Bochholt Duitsland (groepstentoonstelling in galerie
Nordhorn)
1976 Gemeentehuis Rheden (solo)
1976 Galerie Soeza te Apeldoorn (solo)
1978 Galerie ‘Lenten’ te Epse (solo)
1978 Stadsmuseum ‘het Gevang’ te Doetinchem (solo)
1980 Gemeentehuis Rheden aankoop BKR-werk (groepstentoonstelling)
1980 Galerie ‘t Bagijntje te Lochem (solo)
1980 De Librije te Zwolle (solo)
1982 Galerie ‘t Bagijntje te Lochem (groepstentoonstelling)
1982 Singer museum te Laren (solo)
1983 Galerie Litorama te Vorden (solo)
1983 Henriette Polak museum te Zutphen (samen met zijn vrouw Anneke Reulink)
1983 Galerie ‘t Bagijntje te Lochem (samen met zijn vrouw Anneke Reulink)
1984 TNO te Apeldoorn (solo)
1992 Gemeentehuis Rheden (groepstentoonstelling)
1992 Kunsthuis 13 te Velp (solo)
1992 Galerie s,Alotto te Zutphen (solo)
1993 Bibliotheek Dieren tentoonstelling ‘Kinderen’ (solo)
1994 Kunsthuis 13 te Velp (solo)
1996 Galerie Merz Boven te Zutphen (solo)
1996 Rijksinspectiekantoor Utrecht (groepstentoonstelling ‘Onverkort dertig breed’)
1997 Kunsthuis 13 te Velp (overzichtstentoonstelling i.v.m. bereiken 65- jarige leeftijd)
1997 Galerie Tingeling te Dieren (solo)
1998 Kunsthuis 13 te Velp (groeptentoonstelling ‘Kakelvers’)
2001 Kunsthandel J. Nieuwenhuis te Doesburg
2001 Gemeentehuis Rheden toont kunstbezit (groepstentoonstelling ‘Het bezit’)
2001 Landgoed Avegoor (groepstentoonstelling met tekeningen)
2001 Gemeentehuis Rheden, Rinny toont zijn verzameling over het werk van
G.H. Breitner (groepstentoonstelling ‘De verzamelingen’)
2002 Gemeentehuis Rheden (groepstentoonstelling t.b.v. de uitgave van een kunstkalen-der/agenda, georganiseerd door De Alliantie en uitgeverij Diepenmaat)
2005 Gemeentehuis Rheden, ‘Indertijd’ toont werk van Rinny Reulink uit zijn vroege peri-oden van zijn 15e tot en met 20ste jaar


OVERIG
1996 Aankoop kunstwerk ‘Rode ponnies’ Titus College te Velp
2002 Deelname aan kunstkaartenproject georganiseerd door De Alliantie
2005 Publicatie De Alliantie: monografie met pentekeningen als eerbewijs aan Rinny Reulink


Wisselende Thema exposities

Galerie Wijdemeren werkt met wisselende thema-exposities. Veel werk uit onze collectie is afkomstig uit particuliere verzamelingen. Het gaat daarom vaak om unieke stukken die nooit eerder op de markt zijn geweest, omdat ze bijvoorbeeld rechtstreeks uit het atelier van een kunstenaar komen.         
       

© Kunstkamer Wijdemeren 2004 - 2017

In collectie van GALERIE WIJDEMEREN BREUKELEVEEN, SCHILDERIJEN van de volgende KUNST SCHILDERS:

KUNSTHANDEL GALERIE WIJDEMEREN BREUKELEVEEN
restauratie, taxatie, inkoop, verkoop, schilderijen 19e 20e eeuw kunsthandel
schilderijen van de volgende schilders te koop aangeboden en gevraagd:

Jos Aanraad, W.A. Ablett, Gerard Pieter Adolfs, Marguerite Aers, Wim van Aken, Johannes Evert Akkeringa, Max A. Alandt, Jan Albers, W.J. Alberts, Jan Altink, G. Altmann, W.F. Andréa, Lizzy Ansingh, Theresa "Sorella" Ansingh, Louis Apol, Karel Appel, Lucien den Arend, Fred Arends, P.J. Arends, J. Arentz, George Armfield, Alida Arntzenius, Elise Claudine Arntzenius, Floris Arntzenius, Paul Arntzenius, C.D.L. Artz, D.A.C. Artz, Jan Asselbergs, Antonius van Asten, Johannes Ates, Michel Aubert, August Aué, Jack Aué, Coraline Backer, Ary Baggerman, Jits Bakker, A.H. Bakker Korff, Gerard Bal, Harry Balm, Balwe, Simon Balyon, Nanne Balyon, Leon Barillot, Ugo Barocco, Jacques Barraband, Jerry Barrett, Cornelis Johannes Basart, Charles Henry Baskett, Nicolaas Bastert, Alfred Bastien, Marius Bauer, Victor Bauffe, Joh. Ernst Baumer, Karel de Bauw, Bayens, Han, Maria Becht, Bernard A. van Beek, JM van Beek, Chris Beekman, Daniël Been, Ton Beentjes, Beer, E.S. van Beever, H.J. Bellaard, Gerrit Benner, Otto Pieter Bennewitz, Joan Frans Berg, Will Berg, Andries van den Berg, Ans vd. Berg, Natascha vd. Berg, Simon van den Berg, P.A. van den Bergh, Patrick Bergsma, Hendrik Berlage, Géo Bernier, P. Bertauld, T. Bes, John Bevort, Tilly van Beyma, Clement Bezemer, Bierens, Wim Bijkerk, Bert Bijl, Gerard Bilders, J.W. Bilders, J. le Blanc, Johannes en Cyriacus Bleijs, David Joseph Bles, Wim Blok, B.J Blommers, Felicien Bobeldijk, Theophile de Bock, Paul Bodifée, Kees Boendermaker, Hessel de Boer, G.J. de Boer, F.J.D. Boers, Arie Boers, H.A.C. Bogman, H.C.C. Bogman, J.M. Bogman, Kees van Bohemen, Rene Bolliger, Cornelis Jan Bolt, Rudolf Bonnet, Jan Bor, Julia Borsboom, Gerard Jan Bos, Henk Bos, Johan Bos, Andries Bos, Joh. Bosboom, Lena ten Bosch, W. Bosman , Tineke Bot, Tjeerd Bottema, Cor Bouter, Pieter Bouter, Victor Bouter, Henri Braakensiek, Anna M. Braakensiek, D. Braam, A. De Braekeleer, Eddy Brams, Piet Brandjes, Eugene Brands, Jens Bree, Dirk Breed, W.A. Breedveld, Ada Breedveld, Hendrik Breedveld, G.H. Breitner, Co Breman, Jean Marianne Bremers, Johan Briedé, Clemens Briels, A.H.C. Briet, F.S. Brissot de Warville, Hetty Broedelet, A. Broekman, Louis Bron, Albertus Brondgeest, René Broné, Herman Brood, Peter Brouwer, Gien Brouwer, Chris ten Bruggen Kate, Bart ten Bruggencate, Chris de Bruijn jr., Nicolaas Bruijnesteijn, Cornelis de Bruin, Gyula Bubarnik, Jan Budding, Hélène Bueno, Albert Buikema, Emeke Buitelaar, Kurt van de Burg, Meindert Butter, Meeuwis van Buuren, Anton Buytendijk, H. Bylaert, Moritz Calisch, Jord F.H. van Calker, William Calladine, Valentina Cantor , Jan Carbaat, Mary Carla, J. de Carpentier, Hendrik Gerrit Ten Cate, Jean Emile van Cauwelaert, Emile de Cauwer, Nico Cevat, Charles Rochussen, Christo, John Churchill Chase, Paul Citroen, Olav Cleofas, Fré Cohen, Arnout Colnot, Virgilio Colombo, Achilles Cools, Auguste Coomans, Thomas S. Cooper, Lovis Corinth, Corneille, Cornelis Corsius, F.L. Corsius, M. Cortenaer, Jan Herman Coster, Johan Fekkes Cremer, Jan Cremer, Patrick Creyghton, Anne Dahm-Puchalla, Paul W. Dahms, Salvador Dali, Jan van Dam, Paul Damen, Frans van Damme, Willem Frederik Daniels, W.H. Daniels, Charles Dankmeyer, George Daumerie, Franz Deckwitz, Pieter Defesche, Henk Dekker, H.A.C. Dekker, J. van Delden, G. J. Delfgaauw, H. Derians, W.A. van Deventer, John van Deventer, Léon Devos, Jan van Diemen, H.C. Dietz, H.A. Dievenbach, F.A.V. van Diggelen, Jos van Dijk, Adri Dijkhorst, Marjolijn Dijkhuis, Chris Dijkman, Pieter Dik, Dinand, W.J. Dingemans, H.G. Dingemans-Numans, Antonius Bernardus (Anton) Dirckx, George Jan Dispo, Willem van der Does, J.J. Doeser, Hans van Dokkum, Petra Dolleman, Pieter C. Dommersen, Kees van Dongen, Heertje van Doornik, Jörg Döring, Cecile Dreesmann, Christiaan L. W. Dreibholtz, Frits Drent, A.J. Driesten, Sam Drukker, M.J. Drulman, Bernhard van Dulmen Krumpelman, John. L. Eastman, Johannes van Eck, Alfred Eckhart , Louis Ector, David Eddington, Joh. Eerdmans, W.H. Eickelberg, AJ van Eijbergen, Johannes Elsinga, JB Tetar van Elven, G. van Emmerik, J. van Empel, Leo van den Ende, Martin Engelman, Astrid Engels, Piet Engels, Jo Enthoven, Gerard Ernens, H. Erp, Weezel Van Errens, Errington, P. van Essel, B.C. van Ettinger, Adrianus van Everdingen, A. Eversen, Charles H. van den Eycken, Dirk Gerard Ezerman, Willem Fekken, Yoke Ferwerda, Wil Ferwerda, D.H.W. Filarski, Adolf C.F. Fischer, Willy Fleur, Jan Willem Flier, Olivier Flornoy, Jacob Folkema, Roberto Fontana, Jan Franken, Robert Franken, Anna de Freij, A.A. Freret, Frans Funke Küpper, V. Gabor, Paul J.C. Gabriël, Salomon Garf, Emile Gastemans, Jan van Geem, Jacob Hendrik Geerlings, P. van Geffen, A.M. Geijp, Dirk van Gelder, Bernard te Gempt, Joan van Gent, Peter Gentenaar, Leo Gestel, Dimmen Gestel, Ghaddaf, J.D. Giesen, Arnout van Gilst, Frits Giltay, Dirk Gips, Aart Glansdorp, Adriaan Glaudemans, H.S. Gmelig, Michael Godard, Jan de Goederen, Nelly Goedewaagen, Jan C.A. Goedhart, Jan Andreas Goedhart, Theo Goedvriend, Cath. Goeting, Frits J. Goosen, Gosse Goosen, A.M. Gorter, Kees Gorter, A.H. Gouwe, Jean Gouweloos, Jan van Goyen, K.G.A. Graeb, Colin Graeme, Florian Grass, J.H. Grauenkamp, Auguste Graux, Mariska Gregorius, Petar Grgec, Groenestein, AJ Groenewegen, Lucie v. Groningen, Annemarie de Groot, Jan Hendrik van Grootvelt, Klaas Gubbels, Pierre Guillaume, Armand Guillaumin, Richard Höhler, Jaap ter Haar, D.J. van Haaren, J.H.L de Haas, Laetitia de Haas, Willem Haenraets, Machiel Hagedoorn, Anita Hageman, Han van Hagen, F.S. Haindle, Kees Hak, J.H. Hallen, Wilhelm Hambuchen, Flip Hamers, Max Hänger, Piet Hanja, Theo Hanrath, J.G. Hans, Patty Harpenau, Justine Louise Hartman, Jan ten Have, Lou Haver, H.J. Haverman, Nicoline Heemskerk, J.E. van Heemskerk van Beest, J.C. van der Heijden, Herman Heijenbrock, Marinus Heijnes, Theo Hekker, Johannes Helder, Henk Helmantel, Pieter van der Hem, Willem de Haas Hemken, Hermann Hemstedt, P.H. Hendriks, Jan den Hengst, Maria van Hengst, Armand Henrion, F.H. Henshaw, Jeroen Hermkens, Alberto Hernández, Bert van Herwijnen, Wam Heskes, Augusta Heslg, Felix Hess, Henri Hess, JA Hesterman jr., Anton Heyboer, Herman Henry op der Heyde, Hendrik Heyligers, Kees Heynsius, Hezemans, Jaap Hiddink, Adrianus David Hilleveld, E.A. Hilverdink, Johannes Hilverdink, Jan Hingman, Anton van der Hoeven, Lam van 't Hof, Gaston Hoffmann, Willem Hofker , Hans Hogendoorn, Antoinette van Hoijtema, Joh. Hollanders Pzn, J.H. Hollestelle, Charles Hollman, Jan Holtrop, M. v. Hoogstraten, Douwe de Hoop, Bob ten Hoope, Frans Simon Hoos, J. ten Hope, J.F. Hoppenbrouwers, Gerard Hordijk, George William Horlor, H.M. Horrix, Theo van der Horst, Henri Houben, Rob Houdijk, Pieter in t Hout, B.J. van Hove, H. ten Hoven, Jan Hovener , Theo van Hoytema, Frits Hubeek, Egbert Jan Hubertus, Fritz Rudolf Hug, Arina Hugenholtz, Frans Huijsmans, Abraham Hulk, Abraham Hulk jr., Hendrik Hulk, W.F. Hulk, Johan Cornelis van Hulsteijn, Ruben Hunt, Hurkmans, Huszar, Ludo Huys, Raoul Hynkes, Hendrikus Alexander van Ingen, Isaac Israels, Jozef Israels, Isselman, Haaike Abraham Jaarsma, Charles Jacque, W.G.F. Jansen, J.M. Jansen, Willem Jansen, W. Jansen, Carin Janson, Wouter Janssen, L. Diana Johnson, Germ de Jong, Toon de Jong, Ytje de Jong, J.F. Sterre de Jong, Johannes de Jong, Jan de Jong, Angeliek de Jonge, Oene Romkes de Jongh, Annelies Jonkhart, Jan Lodewijk Jonxis, D.H.J. Joosten, Jan Gerrit Jordens, Barend Jordens, Petra Kaak, H.J. Kaemmerer, Jan Kagie Jr., Kallenbach, Willem C. Kalshoven, CC Kannemans, Hans Kanters, Lois Kapr, Kasparus Karsen, Frederik Kasenda, Robert Kasimir, H. ten Kate, Herman F.C. ten Kate, Mari ten Kate, J.M. ten Kate, Anthony Keizer, Jan Kelderman, Maurits van den Kerkhoff, Aart Kessel, Adriaan Keus, J.S.H. Kever, Sofia Ivanova Khrustalyova, G.L. Kiers, Cornelis Kievit, Ad Kikkert, Cornelis Kimmel, Stephan Kip, Alexander Kircher, L.J. Kleijn, Roelof Klein, Michel de Klerk, Hendrik Willem Klijn, Cor Klijn, Alfred Klinkan, PL de Kluijver, Aris Knikker, Jan S. Knikker sr., Jan S. Knikker jr., W.A. Knip, M.G.C. Knipscheer, Hermann Knopf, Jonneke Kodde, Toos Koedam, B.C. Koekkoek, Gerard Koekkoek, Herm. Koekkoek sr., Herm. Koekkoek jr., J.H. Koekkoek, J.H.B. Koekkoek, H.B. Koekkoek, H.P. Koekkoek, M.A. Koekkoek I, M.A. Koekkoek II, Jan J. Koeman, Leendert de Koningh, Ulco Kooistra, Catharina Kool, Sipke Kool, Jan Koperdraat, Cornelis Koppenol, Jan Korthals, Klaas Koster, Coba Koster, Toon Koster, Jeroen Krabbe, H.M. krabbe, Simon Kramer, Martinus Kramer, H.C. Kranenburg, Simon Andreas Krausz, Fedor van Kregten, Ruud Krijnen, Heinz Kroh, Paul Kromjong, Joop Kropff, Victor Krotov, Jan Kruysen, Otto Engelhardt - Kuffhäuser, C. Kuijpers, Luise Kött-Gartner, Kees Laan, K.H. van der Laar, Hendrik de Laat, Pierre Lacor, B.L.de Leao Laguna, Lambalgen, George Lambillotte, Marc Lamers, Piet Landkroon, Hendrik van Langen, Frans A. Langeveld, Ger Langeweg, Gerard Lataster, M. Laux, Cornelis le Mair, Chris Lebeau, Sara Ledeboer, L. de Leeuw, Wil van Leeuwen, Henk van Leeuwen, Henri LeFauconnier, Jean Lefort, Bert Leguyt, Lehan, Charles Leickert, Peter Lely, G. van Lente, Hans Lenteman, Jules Leroy , J.K. Leurs, Ernst Leyden, Alexander Liberman, Hugo Liebe, A.S. Liersema, Evert Jan Ligtelijn, Ronald Lindgreen, J. van Lingen, Henri Linquet, Ferdinand Ernst Lintz, Henri Liquet, Guillaume Lo-a-Njoe, Jo Lodeizen, Louise Marie Loeber, Joseph Bernard Anton Lohmann, Richard Paul Lohse, Dirk van Lokhorst, D.P. van Lokhorst, Ida Petronella van Lokhorst, Ben van Londen, Anna de Klerk van Loo, Jacobus van Looy, A. Lourens, Lucebert, Rudi Ludwig, E.V. Luminais, Jos Lussenburg, Jan Lutgens, H. Luyten, Hella Maas, Edward Clark Churchill MACE, Carola Machotka, Theo Mackaay, Marie H. Mackenzie, Nicolaes Maes, Jan Makkes, Kees Maks, Maltman, Jan Mankes, David de la Mar, Maravitz, Leo Marchand, Willem Maris, Simon Willem Maris, Jacob Henricus Maris, Ans Markus, Hélène Marre, Jan Martens, Raoul Martinez, Frans Masereel, Wim Mast de Gooijer, J.H. Mastenbroek, E. van Mastrigt, Anton Mauve, A.R. Mauve jr., Han van Meegeren, Jacques van Meegeren, Derk Wilhelm Meelis, Abraham Meertens, F. Meerts, Dirk Meesters, Maria Megens, J.L. van der Meide, Johan Meijer, Loek Meijer, Johanna Meijer, Louis Meijs, Ron Meilof, Jan Melcher Tilmes, H.J. Melis, Jaques Mels, Emanuel Menan, Oscar Mendlik, J.C. Mertz, Hendrik Willem Mesdag, Metzoldt, Janny Meyer, Rolf Dieter Meyer-Wiegand, B.Midderigh-Bokhorst, Rein Miedema, Huub Milder , J.F. Millet, Henri Minderop, Anton Misset, Joseph Moerenhout, Herman Moerkerk, H. van Moerkerken, Tilly Moes, Kees Molema, Johannes Petrus Molenaar, Evert Moll, Tijmen Moll, J. Montigny, J.J. Moolhuizen, Jan Mooyman, Willem F.A.I. Vaarzon Morel, Chris C. Moret, Christine Moret, Peter Motz, Daniel Muhlhaus, Petrus Mulder, E.R. Muller, D.J. Muller, Xeno Münninghoff, Munson, Morgenstjerne M.Morgenst. Munthe, Gerhard Peter Frantz Munthe, Michiel van Musscher, N.J.Roosenboom, Frederik Nachtweh, W.C. Nakken, W.H. van der Nat, M.J. Nefkens, Albert Neuhuys, Jan Antoon Neuhuys, Ruud van der Neut, Gerrit Neven, John Nieland, Arnold Niessen, v. Nieuwenhoven, Jaap Nieuwenhuis, Jacob Nieweg, G.H. Nijland, Marie-Anne Nivouliès de Pierrefort, Frans Nols, Arthur Nols, Cornelis Noltee, Michiel Noorderwier, Willem Noordijk, A.C. van Noort, Alexander van Noort, Pieter Noort, Hans van Norden, Gerald Norden, Elisabeth Nourse, J.C. Novaro, D. Nun, W.J.J. Nuyen, Wim Oepts, Frans A. Oerder, Vincent van Ojen, Rudolf H. Oldeman, Guy Olivier, B.P. Ommeganck, Theo van Oorschot, Jeanne Oosting, G.W. Opdenhoff, W.Z. Ort, Jacobus P.C. van Os, Hendrik van Os - Delhez, Eugen Osswald, A.J. Oudshoorn, Chris Overbeeke, Michel F. van Overbeeke, George Oyston, Nadine Guda Slot Paarlberg, Herman C.A. Paradies, Michael Parkes, Henri-Jules Pauwels, Friedrich Pecht, Patricia Peeters, Bart Peizel, Hendrika van der Pek, Annemarie Pel, Michael Perejaslavets, Jam Hendrik Persijn, Bob Pestman, Eugène Peters, Anton Pieck, Henri Pieck, Adri Pieck, F.X. Pieler, Johanna Pieneman, Nicolaas Pieneman, Evert Pieters, Johannes van der Pijl, J.D.M. vd. Plas, Niek vd. Plas, Maarten Platje, Ary Pleijsier, Pletser, Henk Poeder sr., Arend van de Pol, Rudi Polder, Hugo Polderman, J.H. Polderman, Nicolas Poliakoff, Johan Ponsioen, Poortvliet Rien , Johan Pootjes, Jean-Pierre Pophillat, Igor A. Popov, Vladimir Poretskov, Leo Pors, Adam Potgieter, Bern. Pothast, Ronald Prent, Claas Prins, A.J. van Prooijen, Jack J. vd.Put, Kees Putman, Paul Pützhofen-Hambüchen, Cornelis Raaphorst, Willem Raaphorst, Abraham Rademaker, Louis Raemaekers, Pierre Raffy, Heinrich Woldemar Rau, Edward King Redmore, Joost Remeeus, Désiré Thomassin Renardt, Madeleine Renaud, Erik Renssen, Rinny Reulink, Jan van Rhijnnen, F. Max Richter-Reich, Nicolaas Riegen, A.R. Rietstap, James de Rijk, P. de Rijk, Jan Rijlaarsdam, J.B. Sijthoff - van Rijswijck, Leo Rikmenspoel, Jan Rinke, W.C. Rip, Henri Rochussen, Carla Rodenberg, Albert Roelofs, Willem Roelofs, Willem Elisa Roelofs jr., Giele Roelofs, Reinier E.J. Roeterink, Henriette Ronner-Knip, Ad de Roo, M. Roosenboom, Henk Roosink, Anton Rooskens, Ziba Roosta, A.C. Rosemeier, Jacob van Rossum, F.J. van Rossum du Chattel, Hans Rottenhammer, Henri Rousseau, T.D. Royeman, Georg Rueter, Jacob de Ruig, Jacob van Ruisdael, Franz T. von Rupprecht, J.A. Rust, Daniel R. Ruys, Louis Saalborn, Kees Salentijn, J.C. Salmon, Geraldine Jacoba van de Sande Bakhuijzen, A.J. Sap jr., Hendrik M. Savrij, Jaap Sax, E.R.D. Schaap, Hendrik Schaap, Sipke van der Schaar, G.F. van Schagen, Adeline Maud van Schaik, Gijs van Schaik, Willem H. van Schaïk, Godfried Schalken, Huibert Schallenberg, Theo Scheer, Andreas Schelfhout, Johannes Schelfman, C.A.J. Schermer, P.P. Schiedges, Martinus Schildt, L.A. Schilt, Fred Schimmel, J. Schipper, P.A. Schipperus, P. Schoen, Henri Schoonbrood, A.P. Schotel, J.C. Schotel, Henry Schouten, Gerrit Jan Schouten, Pauline Schreibers, Jo Schrijnder, Sierk C. Schröder, David Schulman, Lion Schulman, W.J. Schutz, Schweninger, Henri van Seben, E.L.A. Seigneurgens, Sibens, Frederik Sieger, Jan Sierhuis, Ciano Siewert, G.J. Sijthoff, J.C.A. Silliacus, Tida da Silva, Frans Simons, Siné, William Henry, Jnr. Singer, Joseph Sipkes, Jan Sirks, Pieter Gerardus Sjamaar, Frans Slager, Jeannette Slager, Tom Slager, Evert Slegers, Aleid Slingerland, B.H. Slotman, Jan Sluijters jr., Jan Sluijters sr., Willy Sluiter, Anton Smeerdijk, Frans Smeers, Richard Smeets, Roelof Smelt, Klaas Smink, Joop Smit, J.G. Smits, Fred Smoolenaers, René Smoorenburg, Dirk Smorenberg, Wouter van Smorenburg, Ben Snijders, Chris Snijders, Jac. C. Snoeck, Chris Soer, Dodog Soeseno, Wouter van Soest, L.W. van Soest, Theodoor Soeterik, Juan Soler, Leonid Sologaub, Louis Soonius, Lyle Sopel, J.J. Spohler, Jan J.C. Spohler, J.F. Spohler, Cornelis Springer, Willem Spronken, G.J. Staller, Herman Stammeshaus, jhr. Tjarda Starckenborh, E. Stark, Otto E. Stark, W. Steelink, Hendrik van Steenwijk, Nicolaas Steffelaar, Johann von Stein, J.F. Steinkopf, Th.A. Steinlen, Stekelenburg, Alphonse Stengelin, Peter Sterkenburg, Agapit Stevens, Wouter Stips, Jacobus Stok, Alida E. v. Stolk, Dick Stolwijk, Anna Maria Stork Kruijff, P. Stortenbeker, C.A. Streefkerk, Jacob van Strij, J.A.B. Stroebel, B.J. Stronkhorst, Louis Stutterheim, Agus Sudarto, Jan Suhl, Jacoba Surie, Theo Swagemakers, Joost Swarte, Jacob Taanman, Tamson, André Tellier, A.J. Temming, Adriaan Terhell, C. Terlouw, Ronald Terpstra, Ellis Tertoolen, Louis Thevenet, W.B. Tholen, P.H. Thomas, Toon Tieland, Jan C. Tiele, A. van Tilburg, Vladimir Titov, Tj.v.Starkenborg, P.J. van Tol, Bob Tomanovic, L.L. van der Tonge, Jan van Tongeren, Jan Toorop, Migata Toshihide, Johan Traarbach, J. van Trirum, Jan Zoetelief Tromp, Augustus Tulk, Ima Uma, unknown, F. v.Severdonck, J.C. Vaarberg, Willem Vaarzon Morel jr., Maurits van der Valk, H. Valkenburg, Frans Leufkens van Anstel, Johanna van de Kasteele, Gien van de Velde, Olga Hondius van Gessel, Dick van Heerde, CNW van Waning, Casimir VandenDaele, H.V. Vasessen, Hendrik W. Veenendaal, Gert-Jan Veenstra, JWC van der Veer, Petrus van der Velden, Aat Veldhoen, Gerrit van Velsen, J. Veltman, Joh.P. van Velzen, Cornelis Dirk Ven, Emanuel van der Ven, Willem van der Ven, Nardus van de Ven, Ondrej Venjarski, Adri Verburg, J.H. Verheijen, J.A. Verheul, Isidore Verheyden, Josef Verheyen, Hans Verhoef, Albertus Verhoesen, J.M. Verhoesen, Aat Verhoog, Kees Verkade, Ruud Verkerk, Andries Verleur, André Vermeulen, Petrus Hubertus Antonius Maria Vermeulen, A.R. Veron, Toon Verplak, Willem Verpoeken, W. Verschuur jr., W. Verschuur sr., Cornelis Verschuur, L.P. Versteeg, P.G. Vertin, Adri Verveen, S.L. Verveer, Vervuurt, C. Vester, W. Vester, Ben Viegers, Hobbe Vijver, Elisabeth Vis, Jan van Vlaardingen, Dick van Vlaardingen, Derk van Vlaardingen, Clement van Vlaardingen, S. de Vletter, Klaas van Vliet, Ger. van Vliet, Bernard van Vlijmen, Ger van Vlist, Jan Voerman jr., Jan Voerman sr., C.J. de Vogel, August van Voorden, Barend van Voorden, Twan van den Vorstenbosch, Frederik de Vos, Peter Vos, Cornelis Vreedenburgh, Gerrit Vreedenburgh, Nico Vrielink, Dick de Vries, Auke de Vries, Jan Vrolijk, Huib van Vugt, Jan van Vuuren, Nicolaas vd Waay, P.J.A. Wagemans, Maurice Wagemans, Max Waitz, Frans van de Wal, Bob van Walderveen, Antonie Waldorp, C.A. van Waning, Martin van Waning, H.J. van der Weele, Jan Weenink, Jaap Weijand, Jan Harm Weijns, Johannes Weiland, Frits Weiland, Anton Weiss, W.J. Weissenbruch, H.J. Weissenbruch, Adolphe Weisz, Henk Welther, Ludwig Willem Reijmert Wenckebach, A. Wens, C. Werner, Albert Wessels, Cornelis Westerbeek, Nicolaas Wicart, Anton Kustia Widjaja, Klaas Wiedijk, Jan Wiegers, Gerard Wiegman, Matthieu Wiegman, Wielula, Peter Wiemers, A. van Wieringen, Derk Wiggers, N.M. Wijdoogen, Jan Wijga, H.J. van Wijk, Gerard van Wijland, W.L. Wijmans, Herman J. Wijngaard, Piet T. van Wijngaerdt, A.J. van Wijngaerdt, Anthonij Christiaan Wijnstroom, J.H. Wijsmuller, Reinier Wildeboer, Wilgen, Karl Willard, K.J. Willerding, William Malucu, L. Williaume, C. Willinge, Carel Willink, Chris van der Windt, Jan Wingen, Leo de Winter, Rebecca Wip, Ineke Wisselink, A.H.J. Witjens, Willem Witjens, Ernst Witkamp, Lucie Wittig-Keijser, J.B. Wittkamp, Jaap Witzenhausen, H.G. Wolbers, Annemarie van Wolde, Hendrik Jan Wolter, Sylvia Woodcock Clarke, Gerrit Nicolaas Woudt, W. Wouters, Fredy Wubben, Adrien Wulfaert, William Howard Yorke, Hester A. C. Zaalberg, Zaalberg, H, Dic Zandbergen, Jan Adam Zandleven, Ortiz de Zarate, Abraham van der Zee, J. van der Zee, Harry Zeegers, Jos Zeegers, Leon Zeldenrust, Agatha Zethraeus, P. van Zijl , Jacques Zon, Ria Zurné, Klaas Zwaan, Arie J. Zwart, Marinus Zwart, Willem de Zwart,

© Kunstkamer Wijdemeren 2004 - 2017