Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTKAMER WIJDEMEREN VOF

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Kunstkamer Wijdemeren VOF, gevestigd te Breukeleveen, KvK-nummer 74989367, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer.

  Partijen zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.

 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Opdrachtnemer.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Verkoop

 1. Inbrengvoorwaarde: De verkoper/inbrenger geeft Kunstkamer Wijdemeren VOF toestemming de voor hem voor verkoop in ontvangst genomen roerende zaken te onderzoeken, taxeren en ter verkoop aan te beiden via al haar interne en externe verkoopkanalen. Kunstkamer Wijdemeren VOF heeft het recht zelf te bepalen via welke weg de voor verkoop ingebrachte goederen ter verkoop worden aangeboden.

 2. Garanties inbrenger: Inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderzins gerechtigd is tot het doen van verkopen en vrijwaart hiermee Kunstkamer Wijdemeren VOF voor alle aanspraken van derden. Tevens garandeert inbrenger gerechtigd te zijn tot het doen verkopen conform de Wwft, alsmede geen BTW in aftrek te hebben gebracht.

 3. Verkooptermijn: Objecten eenmaal ter verkoop aangeboden, blijven minimaal 6 maanden exclusief bij Kunstkamer Wijdemeren VOF in verkoop. Terugname binnen 6 maanden, kan alleen als er geen sprake is van een lopend verkooptraject extern of een lopende optie/resevering en dan wel alleen na betaling van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF een commissie van 1/3 deel over het laagst afgesproken verkoopbedrag met per item een minimum van 150 euro van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF.

 4. Verkoopcommissie: In geval van verkoop geldt een verkoopcommissie van 1/3 deel, tenzij anders afgesproken. De verkoopcommissie geldt over het bedrag waarvoor is verkocht.

 5. Extra kosten voor verkoper/inbrenger, indien volgrecht verschuldigd is worden door inbrenger voldaan aan Kunstkamer Wijdemeren VOF. Deze kosten bedragen maximaal 4% van de totale verkoopsom. Voor meer informatie m.b.t. volgrecht verwijzen wij u naar Pictoright.

Artikel 4 – Verkoop in de webshop

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 5 – Aanbiedingen, offertes en prijs in de webshop

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht producten gekocht in de webshop

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Ontruiming

Als Kunstkamer Wijdemeren VOF de opdracht krijgt een woning te ontruimen, behoudt zij zich het recht voor goederen die niet geschikt zijn voor verkoop af te voeren/ te vernietigen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

Kunstkamer Wijdemeren VOF verwerkt uw persoonsgegevens indien noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, of indien wettelijk verplicht. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van Kunstkamer Wijdemeren VOF en geschiedt op grond van een wettelijke verplichting:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Kopie van uw Identiteitsbewijs.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van Kunstkamer Wijdemeren VOF en geschiedt op grond van uw toestemming en/of het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Kunstkamer Wijdemeren VOF:

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Bankrekeningnummer.


Artikel 9 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. De prijzen van diensten zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktwaarde.Verhogingen hiervan, die door de Opdrachtnemer niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor verlenging van dienstverlening of overige (soortgelijke) producten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Facturen, rekeningen of anderszins verschuldigde betalingen moeten binnen 8 dagen na factuur- of afgesproken datum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.

 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van een opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer de betreffende bescheiden.

 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 – Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

 4. De startdatum van de dienstverlening wordt in onderling overleg bepaald.

Artikel 14 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 15 – Verzekering en schade

Goederen zijn bij Kunstkamer Wijdemeren VOF niet verzekerd, tenzij anders overeengekomen. Kunstkamer Wijdemeren VOF is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt, zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kunstkamer Wijdemeren VOF en/of de door haar in geschakelde hulppersonen of medewerkers.

Artikel 16 – Eigen risico

Het betreden van de gebouwen of terreinen van Kunstkamer Wijdemeren VOF geschiedt op eigen risico.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Kunstkamer Wijdemeren VOF sluit al haar aansprakelijkheid uit, voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering zich op het standpunt stelt dat er geen sprake is van dekking. Verder sluit Kunstkamer Wijdemeren haar aansprakelijkheid uit voor ieder hoger bedrag dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het geval van dekking zal uitkeren. De procedure van de aansprakelijkheidsverzekering is dit traject qua te volgen procedure leidinggevend.

 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 18 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige goederen, zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten of haar leveringsverplichting van een goed op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen.

 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kunstkamer Wijdemeren VOF is gevestigd en kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Mei 2020

Voorwaarden Hedendaagse Kunstenaars

Opname in Collectie en Social Advertising

Hedendaagse kunstenaars betalen eenmalig €25,- voor opname in de collectie van Galerie Wijdemeren. Dit houdt in dat het werk van de betreffende kunstenaar wordt geïmplementeerd in de website www.galeriewijdemeren.nl, en wordt gepromoot op de social-media kanalen van Galerie Wijdemeren. Een kleine selectie werk mag achtergelaten worden in onze galerie, dit is geen vereiste. Bij aanwezigheid wordt het werk (wanneer passend) meegenomen in de expositie van dat moment. Wanneer een werk niet fysiek aanwezig is in de galerie, maar een klant het werk graag komt bekijken, dient de kunstenaar zorg te dragen voor de bezorging van het werk bij Galerie Wijdemeren en eventuele bijkomende kosten hiervan.

Expositie

Wanneer een kunstenaar wenst een collectie van zijn of haar kunstwerken fysiek in onze galerie te tonen is het mogelijk actief gebruik te maken van expositieruimte Dinie’s Kitchen. Een fysieke plek in deze ruimte kan worden gehuurd voor €25,- per week, waarbij het minimale tijdsbestek twee weken bedraagt. De kunstenaar wordt geadviseerd zijn of haar contacten zelf te informeren over de expositie, uiteraard lichten wij ook ons eigen klantenbestand in. Galerie Wijdemeren draagt zorg voor de opvang van klanten, tenzij anders overeengekomen. Uiteraard is het mogelijk voor de kunstenaar om de galerie te bezoeken met zijn/haar eigen klanten, dit geschiedt altijd in overleg. Er kan in samenspraak met Galerie Wijdemeren een opening/vernissage worden georganiseerd, hier zijn extra kosten aan verbonden. Galerie Wijdemeren stelt de expositieruimte Dinie’s Kitchen drie dagen per week open, namelijk: woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00-17.00uur. Wanneer de kunstenaar buiten deze openingstijden activiteiten wenst te organiseren, of klanten wenst te ontvangen, geschiedt dit altijd in overleg met Galerie Wijdemeren. De kunstenaar draagt dan ook zelf zorg voor activiteiten/ontvangst buiten de genoemde openingstijden.

Commissie

Galerie Wijdemeren rekent 50% commissie over de verkoopprijs van ieder kunstwerk. Klanten betalen aan de galerie, waarna de kunstenaar zijn of haar deel van de opbrengst (t.w.v. 50% van de verkoopprijs) aan Galerie Wijdemeren factureert.

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Over Galerie Wijdemeren

Galerie Wijdemeren is een galerie in huiselijke sfeer, wat maakt dat het een zeer toegankelijke en gezellige galerie is. Bezoekers worden verwelkomd in het woonhuis van eigenaren Gijs en Jeanette Schipper-Looman, waar men kan genieten van alle aanwezige kunst, de galerietuin en het prachtige uitzicht over de Loosdrechtse Plassen. In onze galerie mag je de kunst echt ervaren, soms ook voelen en in je opnemen. Stilletjes kijken met de handen op de rug is dus zeker niet aan de orde! Galerie Wijdemeren heeft een groot bereik en goede contacten in zowel de kunst- als de antiekhandel, alsmede (vaste) particuliere klanten. Maandelijks schrijven wij een goed ontvangen nieuwsbrief met informatie over exposities, evenementen, en nieuwe aanwinsten. We nemen deel aan tal van evenementen zoals bijvoorbeeld de Kunstronde Vecht & Plassen. Ook brengen we regelmatig persberichten naar buiten, die zowel online als analoog worden gepubliceerd in lokale, regionale en landelijke mediums. Op social media geven we met veel plezier een kijkje in onze galerie en in onze collectie, en geven we ook hedendaagse kunstenaars graag een podium.

Privacybeleid en Cookieverklaring

 

PRIVACYBELEID

Kunstkamer Wijdemeren VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”):  www.galeriewijdemeren.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Kunstkamer Wijdemeren VOF, gevestigd te Herenweg 73, 3625AC Breukeleveen, kvk-nummer: 74989367.

Artikel 2 – Verwerkingen, verwerkingsgronden- en doeleinden 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u, indien aan de orde voor het verwerken van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier, en indien u zich hiervoor heeft ingeschreven, het versturen van de nieuwsbrief van Galerie Wijdemeren en/of Stock & CO.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Uw gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. Indien u gebruik maakt van de website, wordt u geacht toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens middels:
Cookies (zie voor informatie over het gebruik van cookies door de website onze “cookieverklaring”);
Behandelen van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier.
Wanneer u zich inschrijft bij onze nieuwsbrief hebben wij uw gegevens (uw naam en e-mailadres) opgeslagen in MailChimp. Hun privacyverklaring vindt u hier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het versturen van nieuwsbrieven, en zullen deze nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt u ook altijd afmelden voor onze nieuwsbrief.

Artikel 3 – Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden ontvangen door Kunstkamer Wijdemeren VOF en de volgende externe verwerkers: SOS voor ontwerp en beheer van de website en Compumark voor het bijhouden van onze netwerken en beveiliging van onze servers.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land.

Artikel 4 – Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Persoonsgegevens die bij ons binnen komen via de website, of het contactformulier op de website worden overeenkomstig de regelgeving omtrent het bewaren van administratie bewaard tot 7 jaar. We bewaren uw persoonsgegevens in MailChimp totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.


Artikel 5 – Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt door Kunstkamer Wijdemeren VOF geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast.


Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op:
Inzage in uw persoonsgegevens;
Beperking en rectificatie van uw persoonsgegevens;
Gegevensoverdraagbaarheid en gegevenswissing;
Het indienen van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@galeriewijdemeren.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

U kunt tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstkamer Wijdemeren VOF. Kijkt u voor meer informatie hierover op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.


Artikel 7 – Beveiligingsmaatregelen

Kunstkamer Wijdemeren VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@galeriewijdemeren.nl.

Overige bepalingen omtrent het gebruik van de website


Artikel 8- Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 9 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 10 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


Artikel 12 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@galeriewijdemeren.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 15 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen via info@galeriewijdemeren.nl.

 

COOKIEVERKLARING


1. Het gebruik van cookies

www.galeriewijdemeren.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.


3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker.

– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

– het aantal unieke bezoekers
– hoe vaak gebruikers de site bezoeken
– welke pagina’s gebruikers bekijken
– hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
– bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

– welke pagina’s je hebt bekeken
– hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
– bij welke pagina je de site hebt verlaten

– Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en wissing van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@galeriewijdemeren.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Safari op smart phone

Safari op Mac

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@galeriewijdemeren.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@galeriewijdemeren.nl.

15 februari 2020