Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTKAMER WIJDEMEREN VOF

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Kunstkamer Wijdemeren VOF, gevestigd te Breukeleveen, KvK-nummer 74989367, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer.

  Partijen zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.

 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Opdrachtnemer.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Verkoop

 1. Inbrengvoorwaarde: De verkoper/inbrenger geeft Kunstkamer Wijdemeren VOF toestemming de voor hem voor verkoop in ontvangst genomen roerende zaken te onderzoeken, taxeren en ter verkoop aan te beiden via al haar interne en externe verkoopkanalen. Kunstkamer Wijdemeren VOF heeft het recht zelf te bepalen via welke weg de voor verkoop ingebrachte goederen ter verkoop worden aangeboden.

 2. Garanties inbrenger: Inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderzins gerechtigd is tot het doen van verkopen en vrijwaart hiermee Kunstkamer Wijdemeren VOF voor alle aanspraken van derden. Tevens garandeert inbrenger gerechtigd te zijn tot het doen verkopen conform de Wwft, alsmede geen BTW in aftrek te hebben gebracht.

 3. Verkooptermijn: Objecten eenmaal ter verkoop aangeboden, blijven minimaal 6 maanden exclusief bij Kunstkamer Wijdemeren VOF in verkoop. Terugname binnen 6 maanden, kan alleen als er geen sprake is van een lopend verkooptraject extern of een lopende optie/resevering en dan wel alleen na betaling van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF een commissie van 1/3 deel over het laagst afgesproken verkoopbedrag met per item een minimum van 150 euro van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF.

 4. Verkoopcommissie: In geval van verkoop geldt een verkoopcommissie van 1/3 deel, tenzij anders afgesproken. De verkoopcommissie geldt over het bedrag waarvoor is verkocht.

 5. Extra kosten voor verkoper/inbrenger, indien volgrecht verschuldigd is worden door inbrenger voldaan aan Kunstkamer Wijdemeren VOF. Deze kosten bedragen maximaal 4% van de totale verkoopsom. Voor meer informatie m.b.t. volgrecht verwijzen wij u naar Pictoright.

Artikel 4 – Verkoop in de webshop

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 5 – Aanbiedingen, offertes en prijs in de webshop

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht producten gekocht in de webshop

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Ontruiming

Als Kunstkamer Wijdemeren VOF de opdracht krijgt een woning te ontruimen, behoudt zij zich het recht voor goederen die niet geschikt zijn voor verkoop af te voeren/ te vernietigen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

Kunstkamer Wijdemeren VOF verwerkt uw persoonsgegevens indien noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, of indien wettelijk verplicht. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van Kunstkamer Wijdemeren VOF en geschiedt op grond van een wettelijke verplichting:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Kopie van uw Identiteitsbewijs.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van Kunstkamer Wijdemeren VOF en geschiedt op grond van uw toestemming en/of het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Kunstkamer Wijdemeren VOF:

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Bankrekeningnummer.


Artikel 9 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. De prijzen van diensten zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktwaarde.Verhogingen hiervan, die door de Opdrachtnemer niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor verlenging van dienstverlening of overige (soortgelijke) producten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Facturen, rekeningen of anderszins verschuldigde betalingen moeten binnen 8 dagen na factuur- of afgesproken datum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.

 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van een opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer de betreffende bescheiden.

 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 – Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

 4. De startdatum van de dienstverlening wordt in onderling overleg bepaald.

Artikel 14 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 15 – Verzekering en schade

Goederen zijn bij Kunstkamer Wijdemeren VOF niet verzekerd, tenzij anders overeengekomen. Kunstkamer Wijdemeren VOF is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt, zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kunstkamer Wijdemeren VOF en/of de door haar in geschakelde hulppersonen of medewerkers.

Artikel 16 – Eigen risico

Het betreden van de gebouwen of terreinen van Kunstkamer Wijdemeren VOF geschiedt op eigen risico.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Kunstkamer Wijdemeren VOF sluit al haar aansprakelijkheid uit, voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering zich op het standpunt stelt dat er geen sprake is van dekking. Verder sluit Kunstkamer Wijdemeren haar aansprakelijkheid uit voor ieder hoger bedrag dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het geval van dekking zal uitkeren. De procedure van de aansprakelijkheidsverzekering is dit traject qua te volgen procedure leidinggevend.

 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 18 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige goederen, zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten of haar leveringsverplichting van een goed op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen.

 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kunstkamer Wijdemeren VOF is gevestigd en kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Mei 2020

Voorwaarden Hedendaagse Kunstenaars

Opname in Collectie en Social Advertising

Hedendaagse kunstenaars betalen eenmalig €25,- voor opname in de collectie van Galerie Wijdemeren. Dit houdt in dat het werk van de betreffende kunstenaar wordt geïmplementeerd in de website www.galeriewijdemeren.nl, en wordt gepromoot op de social-media kanalen van Galerie Wijdemeren. Een kleine selectie werk mag achtergelaten worden in onze galerie, dit is geen vereiste. Bij aanwezigheid wordt het werk (wanneer passend) meegenomen in de expositie van dat moment. Wanneer een werk niet fysiek aanwezig is in de galerie, maar een klant het werk graag komt bekijken, dient de kunstenaar zorg te dragen voor de bezorging van het werk bij Galerie Wijdemeren en eventuele bijkomende kosten hiervan.

Expositie

Wanneer een kunstenaar wenst een collectie van zijn of haar kunstwerken fysiek in onze galerie te tonen is het mogelijk actief gebruik te maken van expositieruimte Dinie’s Kitchen. Een fysieke plek in deze ruimte kan worden gehuurd voor €25,- per week, waarbij het minimale tijdsbestek twee weken bedraagt. De kunstenaar wordt geadviseerd zijn of haar contacten zelf te informeren over de expositie, uiteraard lichten wij ook ons eigen klantenbestand in. Galerie Wijdemeren draagt zorg voor de opvang van klanten, tenzij anders overeengekomen. Uiteraard is het mogelijk voor de kunstenaar om de galerie te bezoeken met zijn/haar eigen klanten, dit geschiedt altijd in overleg. Er kan in samenspraak met Galerie Wijdemeren een opening/vernissage worden georganiseerd, hier zijn extra kosten aan verbonden. Galerie Wijdemeren stelt de expositieruimte Dinie’s Kitchen drie dagen per week open, namelijk: woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00-17.00uur. Wanneer de kunstenaar buiten deze openingstijden activiteiten wenst te organiseren, of klanten wenst te ontvangen, geschiedt dit altijd in overleg met Galerie Wijdemeren. De kunstenaar draagt dan ook zelf zorg voor activiteiten/ontvangst buiten de genoemde openingstijden.

Commissie

Galerie Wijdemeren rekent 50% commissie over de verkoopprijs van ieder kunstwerk. Klanten betalen aan de galerie, waarna de kunstenaar zijn of haar deel van de opbrengst (t.w.v. 50% van de verkoopprijs) aan Galerie Wijdemeren factureert.

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Over Galerie Wijdemeren

Galerie Wijdemeren is een galerie in huiselijke sfeer, wat maakt dat het een zeer toegankelijke en gezellige galerie is. Bezoekers worden verwelkomd in het woonhuis van eigenaren Gijs en Jeanette Schipper-Looman, waar men kan genieten van alle aanwezige kunst, de galerietuin en het prachtige uitzicht over de Loosdrechtse Plassen. In onze galerie mag je de kunst echt ervaren, soms ook voelen en in je opnemen. Stilletjes kijken met de handen op de rug is dus zeker niet aan de orde! Galerie Wijdemeren heeft een groot bereik en goede contacten in zowel de kunst- als de antiekhandel, alsmede (vaste) particuliere klanten. Maandelijks schrijven wij een goed ontvangen nieuwsbrief met informatie over exposities, evenementen, en nieuwe aanwinsten. We nemen deel aan tal van evenementen zoals bijvoorbeeld de Kunstronde Vecht & Plassen. Ook brengen we regelmatig persberichten naar buiten, die zowel online als analoog worden gepubliceerd in lokale, regionale en landelijke mediums. Op social media geven we met veel plezier een kijkje in onze galerie en in onze collectie, en geven we ook hedendaagse kunstenaars graag een podium.

Privacybeleid en Cookieverklaring

PRIVACYBELEID

Kunstkamer Wijdemeren VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”):  www.galeriewijdemeren.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Kunstkamer Wijdemeren VOF, gevestigd te Herenweg 73, 3625AC Breukeleveen, kvk-nummer: 74989367.

Artikel 2 – Verwerkingen, verwerkingsgronden- en doeleinden 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u, indien aan de orde voor het verwerken van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier, en indien u zich hiervoor heeft ingeschreven, het versturen van de nieuwsbrief van Galerie Wijdemeren en/of Stock & CO.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Uw gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. Indien u gebruik maakt van de website, wordt u geacht toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens middels:
Cookies (zie voor informatie over het gebruik van cookies door de website onze “cookieverklaring”);
Behandelen van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier.
Wanneer u zich inschrijft bij onze nieuwsbrief hebben wij uw gegevens (uw naam en e-mailadres) opgeslagen in MailChimp. Hun privacyverklaring vindt u hier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het versturen van nieuwsbrieven, en zullen deze nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt u ook altijd afmelden voor onze nieuwsbrief.

Artikel 3 – Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden ontvangen door Kunstkamer Wijdemeren VOF en de volgende externe verwerkers: SOS voor ontwerp en beheer van de website en Compumark voor het bijhouden van onze netwerken en beveiliging van onze servers.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land.

Artikel 4 – Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Persoonsgegevens die bij ons binnen komen via de website, of het contactformulier op de website worden overeenkomstig de regelgeving omtrent het bewaren van administratie bewaard tot 7 jaar. We bewaren uw persoonsgegevens in MailChimp totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.


Artikel 5 – Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt door Kunstkamer Wijdemeren VOF geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast.


Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op:
Inzage in uw persoonsgegevens;
Beperking en rectificatie van uw persoonsgegevens;
Gegevensoverdraagbaarheid en gegevenswissing;
Het indienen van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@galeriewijdemeren.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

U kunt tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstkamer Wijdemeren VOF. Kijkt u voor meer informatie hierover op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.


Artikel 7 – Beveiligingsmaatregelen

Kunstkamer Wijdemeren VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@galeriewijdemeren.nl.

Overige bepalingen omtrent het gebruik van de website


Artikel 8- Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 9 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 10 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


Artikel 12 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@galeriewijdemeren.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 15 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen via info@galeriewijdemeren.nl.

 

COOKIEVERKLARING


1.
Het gebruik van cookies

 Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. is de partij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens middels cookies. Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. is gevestigd aan de Herenweg 73, 3625 AC Breukeleveen, geregistreerd onder KvK nummer 74989367 en is te bereiken via het e-mailadres info@galeriewijdemeren.nl

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. maakt gebruik van cookies op de volgende websites:

 • www.galeriewijdemeren.nl
 • www.kunstkamer.online 
 • www.stockenco.com
 • www.stock-outlet.nl
 • www.schipperlijsten.nl

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Deze huidige versie van deze cookieverklaring (mei 2021) is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze websites totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

2. Verzameling van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door de Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. websites middels het gebruik van cookies, het abonneren op de nieuwsbrief en het invullen van het contactformulier. Dit beleid heeft uitsluitend betrekking op het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies. Voor privacy-informatie met betrekking tot andere verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. verwijzen we naar ons privacybeleid op onze website.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).

Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden gebruikt door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en om uw aanvraag voor onze dienstverlening uit te voeren.

 

3. Juridische grond voor verwerking

De verwerkingen die worden uitgevoerd door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. via de website is altijd gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door cookies op onze website te weigeren of door u af te melden via de methode omschreven onder de paragraaf Uw Rechten.

 

4. Doelen van verwerking

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens via de website om u door middel van cookies een functionele website te kunnen bieden.

 

5. Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@galeriewijdemeren.nl en zet “opt-out” in de onderwerpregel van uw e-mail. 

Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in kwestie. Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

6. Uw rechten met betrekking tot informatie

Overeenkomstig de AVG (artikel 13 lid 2 sub b AVG), heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken. op de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via een van de volgende e-mailadressen: info@galeriewijdemeren.nl

Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.

Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

 

7. Data Beveiliging

Uw gegevens worden beschermd door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. en zijn verwerkers in overeenstemming met alle wettelijke vereisten van de AVG. 

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en eist van haar gegevensverwerkers dat zij aan dezelfde eisen voldoen. 

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. heeft met haar verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 

8. Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid.

Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

 

9. Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

 

10. Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u onze websites bezoekt, er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
  • het aantal unieke bezoekers;
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
  • welke pagina’s gebruikers bekijken;
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten. 

 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:
  • welke pagina’s u hebt bekeken
  • hoe lang u op een bepaalde pagina bent gebleven
  • bij welke pagina u de site hebt verlaten

 • Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder uw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.  

 

Galeriewijdemeren.nl

Naam

Type

Doel

Bewaartermijn

wpca_cc

Functional/first-party

Welke soorten cookies aanvaard werden

6 months

wpca_consent

Functional/first-party

Geeft aan of de cookies al dan niet aanvaard werden

6 months

gtag.js

Tracking/third-party

Alleen van toepassing op bezoekers van de website die via een Google advertentie op de website zijn gekomen. Gebruikt om conversies toe te kunnen schrijven aan advertenties op google.

26 months

gtm.js

Tracking/third-party

Alleen van toepassing op bezoekers van de website die via een Google advertentie op de website zijn gekomen. Gebruikt om conversies toe te kunnen schrijven aan advertenties op google.

26 months

Stockenco.com

XSRF-TOKEN

Functional/first party

Gebruikt voor veiligheidsredenen

End of Session

bSession

Anonymous tracking/first party

Gebruikt om de effectiviteit van het systeem te meten

30 minutes

hs

Functional/first party

Gebruikt voor veiligheidsredenen

End of Session

ssr-caching

Anonymous tracking/first party

Gebruikt om aan te geven van welke website of pagina de bezoeker af komt

1 minute

svSession

Functional/first party

Gebruikt in connectie met gebruiker login

2 years

AWSALBCORS

Functional/third-party  party

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in verband met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren.

6 days

APISID

Tracking/third-party

Hiermee kan Google (YouTube) gebruikersinformatie verzamelen voor video’s die door YouTube worden gehost

End of session

CONSENT

Functional/third-party

“CONSENT” wordt gebruikt om vast te leggen of u al dan niet toestemming hebt gegeven voor cookies van derden

Until deleted

HSID

Functional/third-party 

Beveiligingscookie om de authenticiteit van de bezoeker te bevestigen, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

2 years

LOGIN_INFO

Tracking/third-party 

Gebruikt door YouTube (Google) voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren en andere niet-gespecificeerde doeleinden

2 years

PREF

Tracking/third-party 

Gebruikt door YouTube (Google) voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren en andere niet-gespecificeerde doeleinden

2 years

SAPISID

Tracking/third-party 

Google verzamelt bezoekersinformatie voor video’s die worden gehost door YouTube.

until deleted

SID

Functional/third-party 

Beveiligingscookie om de authenticiteit van de bezoeker te bevestigen, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en bezoekersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

2 years

SIDCC

Functional/third-party 

Beveiligingscookie om de authenticiteit van de bezoeker te bevestigen, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en bezoekersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

3 months

VISITOR_INFO1_LIVE

Functional/third-party 

Een cookie die YouTube instelt en die uw bandbreedte meet om te bepalen of u de nieuwe spelerinterface of de oude krijgt.

8 months

YSC

Functional/third-party 

Deze cookie wordt geplaatst door de YouTube-videoservice op pagina’s met ingesloten YouTube-video

end of session

__Secure-3PAPISID

Tracking/third-party 

Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om door middel van retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

2 years

__Secure-3PSID

Tracking/third-party 

Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om door middel van retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

2 years

__Secure-3PSIDCC

Tracking/third-party 

Gebruikt door voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde Google-advertenties te tonen.

2 years

Kunstkamer.online

XSRF-TOKEN

Functioneel/first party

Gebruikt voor veiligheidsredenen

End of Session

bSession

Anonymous tracking/first party

Gebruikt om de effectiviteit van het systeem te meten

30 minutes

hs

Functioneel/first party

Gebruikt voor veiligheidsredenen

End of Session

ssr-caching

Functioneel/first party

Gebruikt om aan te geven van welke website of pagina de bezoeker af komt

1 minute

svSession

Functioneel/first party

Gebruikt in connectie met gebruiker login

2 years

AWSALBCORS

Functional/third-party

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in verband met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren.

6 days

Schipperlijsten.nl (wix)

XSRF-TOKEN

Functioneel/first party

Gebruikt voor veiligheidsredenen

End of Session

bSession

Anonymous tracking/first party

Gebruikt om de effectiviteit van het systeem te meten

30 minutes

hs

Functioneel/first party

Gebruikt voor veiligheidsredenen

End of Session

ssr-caching

Functioneel/first party

Gebruikt om aan te geven van welke website of pagina de bezoeker af komt

1 minute

svSession

Functioneel/first party

Gebruikt in connectie met gebruiker login

2 years

 

 

11. Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U mag de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

12. Inhoud van de websites

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. 

Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. 

Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

 

13. Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

 • De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren.
 • Alle informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette verwijderen.
 • De website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.

 

14. Verantwoordelijkheden

 • De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van haar functionaliteiten ontstaat.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. 
 • Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u opzoekt via Google of andere zoekmachines.
 • De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden aangespannen:
  • vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet;
  • voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de websites en u zult zich onthouden van enige (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.
 • Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw gebruik van de websites, heeft verwerkingsverantwoordelijke het recht om alle vervolgschade op u te (her) vorderen.

 

15. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in het arrondissement waar de verantwoordelijke zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd voor eventuele geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

16. Contact

Voor vragen over deze cookieverklaring, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: info@galeriewijdemeren.nl