Galerie Wijdemeren
06 - 53222156 / 06 - 41277246
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden
Kunstkamer Wijdemeren VOF

* Voorwaarden voor het gebruik van onze websites;
te weten: www.galeriewijdemeren.nl en www.stockenco.com alsmede www.schipperlijsten.nl, hierna zowel samen als ieder afzonderlijk te noemen: de website. Kunstkamer Wijdemeren VOF heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via onze website wordt verschaft, nauwkeurig is op het moment dat deze in de website worden opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke fouten voordoen waarvoor Kunstkamer Wijdemeren VOF u bijvoorbaat haar verontschuldigingen aanbiedt. Kunstkamer Wijdemeren VOF geeft geen garanties ten aanzien van de informatie die via de website wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment veranderingen en correcties aan te brengen. Kunstkamer Wijdemeren VOF is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in de website, nog voor enige directe of indirecte schade, hoe dan ook. Iedere bezoeker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen op de website. Zonder schriftelijke toestemming van Kunstkamer Wijdemeren VOF mag niets van de website electronisch of anderszins worden gekopieerd, opgeslagen, verspreid of geopenbaard via welk medium dan ook. De bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen naar aanleiding van inbreuk  hierop.

* Inbrengvoorwaarden;
De verkoper/inbrenger geeft Kunstkamer Wijdemeren VOF toestemming de voor hem voor verkoop in ontvangst genomen roerende zaken te onderzoeken, taxeren en ter verkoop aan te beiden via al haar interne en externe verkoopkanalen. Kunstkamer Wijdemeren VOF heeft het recht zelf te bepalen via welke weg de voor verkoop ingebrachte goederen ter verkoop worden aangeboden.

* Garanties Inbrenger;
Inberng garandeert dat hij als eigenaar of anderzins gerechtigd is tot het doen van verkopen en vrijwaart hiermee Kunstkamer Wijdemeren VOF voor alle aanspraken van derden. Tevens garandeert inbrenger gerechtigd te zijn tot het doen verkopen conform de Wwft, alsmede geen BTW in aftrek te hebben gebracht.

*Verkooptermijn;
Objecten eenmaal ter verkoop aangeboden, blijven minimaal 6 maanden exclusief bij Kunstkamer Wijdemeren VOF in verkoop. Terugname binnen 6 maanden, kan alleen als er geen sprake is van een lopend verkooptraject extern of een lopende optie/resevering en dan wel alleen na betaling van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF een commissie van 1/3 deel over het laagst afgesproken verkoopbedrag met per item een minimum van 150 euro van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF.

* Verkoopcommissie;
In geval van verkoop geldt een verkoopcommissie van 1/3 deel, tenzij anders afgesproken. De verkoopcommissie geldt over het bedrag waarvoor is verkocht, na aftrek van alle gemaakte externe verkoopkosten, alsmede restauratiekosten, kosten voor inlijstingen, verzekeringen, transportkosten, keurkosten en wettelijk verschuldigde volgrechtgelden.

*Ontruiming;
Als Kunstkamer Wijdemeren VOF de opdracht krijgt een woning te ontruimen, behoudt hij zich het recht voor goederen die niet geschikt zijn voor verkoop af te voeren/ te vernietigen.

*  Verzekering en schade;
Goederen zijn bij Kunstkamer Wijdemeren VOF niet verzekerd, tenzij anders overeengekomen. Kunstkamer Wijdemeren VOF is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt, zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kunstkamer Wijdemeren VOF en/of de door haar in geschakelde hulppersonen of medewerkers.

* Afwijking van standaard verkoopvoorwaarden;
Afwijking van de standaard verkoopvoorwaarden is alleen mogelijk indien vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

* Eigen risico;
Het betreden van de gebouwen of terreinen van Kunstkamer Wijdemeren VOF geschiedt op eigen risico.

* Aansprakelijkheid;
Kunstkamer Wijdemeren VOF sluit al haar aansprakelijkheid uit, voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering zich op het standpunt stelt dat er geen sprake is van dekking. Verder sluit Kunstkamer Wijdemeren haar aansprakelijkheid uit voor ieder hoger bedrag dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het geval van dekking zal uitkeren. De procedure van de aansprakelijkheidsverzekering is dit traject qua te volgen procedure leidinggevend.

* Alle aan Kunstkamer Wijdemeren VOF verstrekte persoonlijke informatie wordt als strikt vertrouwelijk beschouwt conform onze privacyverklaring. 

Eerstvolgende GRATIS Taxatiedagen Kunst, Antiek e.a. boedelgoederen:

Vrijdag 17, 24 en 31 januari
Vrijdag 7, 14 21 en 28 februari
in Breukeleveen

Zaterdag 18 en 25 januari
Zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 februari
in Nieuwersluis


*Algemene Voorwaarden TMV;
De algemene voorwaarden van de TMV (zie website TMV) zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen Kunstkamer Wijdemeren VOF en de verkopen zowel als de Koper. Hieronderr vallen koop, verkoop, bemiddeling, waarderling, beoordeling, taxaties, bewaring etc. Als de algemene Voorwaarden van TMV afwijken of tegenstrijdig zijn met de overige Algemene Voorwaarden van Kunstkamer Wijdemeren VOF, dan gaan de Algemene Voorwaarden van Kunstkamer Wijdemeren VOF qua toepasselijkheid voor.


*Indentificatie;
Zowel verkoper als koper dient zich op eerste verzoek van Kunstkamer Wijdemeren VOF te legitimeren. 


*Intellectuele Eigendomsrechten (IE rechten);
Inbrenger verklaart dat Kunstkamer Wijdemeren VOF gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustereren of anderszins in beeld te brengen en af te beelden op welke wijze dan ook. Kunstkamer Wijdemeren VOF behoudt alle IE-rechten, waaronder het auteursrecht, op al deze afbeeldingen en informatie.


*Volgrecht;
Bij verkopen via Kunstkamer Wijdemeren VOF, kan er wettelijk volgrecht verschuldigd zijn. In dat geval wordt deze in rekening gebracht bij de inbrenger/verkoper van het betreffende item. Meer informatie over deze wet, vindt u op de website van Pictoright. Klik hier voor meer informatie over deze wet.


*Wwft;
Kunstkamer Wijdemeren VOF is, volgens de Europese Wetgeving, in geval van verkopen via hun galerie/kunsthandel, verplicht zich te houden aan de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hier uit voortvloeiende zijn ook alle verkopende en kopende partijen aan en van Galerie Wijdemeren gehouden aan de regels van Wwft. Voor meer informatie over deze wet, zie van FIU.


*Nederlands Recht;
Op al deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Gepubliceerd door: Kunstkamer Wijdemeren
Kunstenaar Algemene Voorwaarden, toegevoegd:
Auteurs: , aangepast op: 2019-12-18

Kunst in huiselijke sfeer

Prachtig gelegen aan de Loosdrechtse Plassen, laten wij u in een huiselijke sfeer genieten van onze exposities van 19de eeuwse en hedendaagse schilderijen en vele andere kunst. De Galerie is onderdeel van Kunstkamer Wijdemeren een bemiddelings- en adviesbureau voor kunst, antiek en zilver. Kunstkamer Wijdemeren houdt kantoor aan de Herenweg 73 te Breukeleveen in de gemeente Wijdemeren. U bent van harte welkom op onze regelmatig terugkerende taxatiedagen.

Onze Galerie in het pand
"DE WIJDEMEREN" vind u in Breukeleveen aan de Loosdrechtse plassen

'De Wijdemeren' - Kunstkamer en Galerie Wijdemeren te Breukeleveen
'De Wijdemeren' - Galerie Wijdemeren te Breukeleveen

Openingstijden Galerie Wijdemeren in Breukeleveen:

Herenweg 71-73, 3625 AC Breukeleveen

t/m april 2020 is de Oud-Loosdrechtsedijk afgesloten. Raadpleeg voor uw bezoek uw routeplanner! Klik hier voor meer informatie.

Reguliere openingstijden:

Iedere vrijdag tussen 11.00 -17.00 uur.
Andere dagen alleen volgens afspraak.

Telefoon: 06-53222156, Contact: Gijs Looman
Telefoon: 06-41277246, Contact: Jeanette Looman - Schipper

E-mail: info@galeriewijdemeren.nl

Openingstijden van onze andere vestigingen© Kunstkamer Wijdemeren 2004 - 2020